Dịch vụ báo cáo tài chính

0
73
Dịch vụ báo cáo tài chính
Đánh giá

Với việc chọn lọc “Dịch vụ BC tài chính”của GTGT, chúng tôi sẽ thực hành từ A đến Z cho quý Doanh Nghiệp, Doanh Nghiệp bạn sẽ được rất nhiều thời kì và phí đồng thời chất lượng các vắng luôn được đảm bảo, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, mỏng kế toán, thuế do chúng tôi đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, GTGT sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên hệ đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

I – Công việc lập BC Tài Chính của Kế toán GTGT bao gồm :

1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

2. Khảo sát thực tiễn quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp đặt chứng từ kế toán.

4. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không hiệp.

5. Lập các bảng phân bổ công cụ, phương tiện, hoài trả trước, chi phí chờ kết chuyển.

6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản nhất quyết.

7. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp.

8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, bẩm kết quả kinh dinh, thuyết minh bẩm tài chính.

9. luận bàn với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có can hệ đến kết quả thực hành.

10. Lập và in các loại mỏng quyết toán thuế.

11. In mỏng tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

12. tham mưu cho doanh nghiệp các nội dung có liên can trong quá trình tổng hợp thông tin để lập mỏng tài chính…

II – Quy định của luật pháp về báo cáo tài chính:

BC tài chính là mỏng tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp.

BC tài chính cung cấp các thông báo kinh tế – tài chính cốt tử cho người dùng thông báo kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung của bẩm tài chính gồm :

– Bảng cân đối kế toán.

– mỏng Kết quả hoạt động kinh doanh.

– vắng Lưu chuyển tiền tệ.

– Bản thuyết minh vắng tài chính.

Doanh nghiệp phải lập BC tài chính vào cuối kỳ kế toán năm, trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.

Việc lập bẩm tài chính phải cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.

ít tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và diễn đạt nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp mỏng tài chính biểu lộ khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán ký. Người ký thưa tài chính phải chịu bổn phận về nội dung của thưa.

BC tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan quốc gia có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here